REGULAMIN SKANUJESZ PUNKTUJESZ

1. WSTĘP

Gratulujemy wyboru aplikacji „Skanujesz Punktujesz”, która umożliwia uczestnictwo w programie polegającym na zdobywaniu punktów. Uczestnik programu w zamian za punkty uzyskane po skanowaniu kodów AZTEC z dowodów rejestracyjnych pojazdów wymienia je na nagrody. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie „Skanujjeszpunktujesz.pl”, przygotowanym i prowadzonym przez Administratora programu. Niniejszy Regulamin został stworzony w oparciu o przepisy prawne jakie obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nazwa Programu, zasady funkcjonowania, elementy graficzne, logo, znaki towarowe administratora programu, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem i właścicielem Programu jest Spółka Asekuro.pl. S. A., z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Sobieskiego 105, 43-300 Bielsko - Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000387907, NIP: 547-213-51-41, REGON: 241960740.
2. Uczestnik programu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego regulaminu oraz potwierdzenia autentyczności danych wprowadzanych w formularzach aplikacji Programu.
3. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Aplikacja mobilna „Skanujeszpunktujesz.pl” (Aplikacja) - oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne z dostępem do Internetu (smartfony, tablety), które może być pobrane przez Uczestnika programu ze wskazanych przez Usługodawcę sklepów z aplikacjami, na urządzenia spełniające określone Regulaminie wymogi techniczne.
2. Dane – skany kodów z dowodów rejestracyjnych wraz z informacjami dodatkowymi, przesłane z poziomu Aplikacji na serwery Administratora.
3. Dane osobowe – dane osobowe Uczestnika programu i posiadaczy pojazdów, z których dowodów rejestracyjnych zeskanowano kody AZTEC.
4. Hasło - indywidualne hasło dostępu Uczestnika programu, składające się z 6 do 20 znaków, przynależne do jego Konta zakładane w procesie rejestracji w Programie, z możliwością ich modyfikacji.
5. Konto Uczestnika programu (Konto) – indywidualne konto Uczestnika, zakładane po dokonaniu jednorazowej rejestracji w Programie, dostępne po podaniu loginu i hasła. Konto Uczestnika zawiera podane przez niego dane,
6. Login/Nazwa - ciąg znaków wprowadzonych przez Uczestnika programu na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Uczestnika w Programie. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie. Loginem jest twój adres mailowy.
7. Serwis – serwis internetowy o nazwie Skanujeszpunktujesz.pl, na który składają się współdziałające ze sobą elementy: Strona, Aplikacja mobilna Skanujeszpunktujesz.pl i inne, umożliwiający współpracę Uczestnika programu z Administratorem, drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
8. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora programu o adresie: skanujeszpunktujesz.pl,
9. Uczestnik programu - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba małoletnia, za zgodą opiekunów prawnych, która zainstalowała Aplikację mobilną Skanujeszpunktujesz.pl j na swoim urządzeniu, dokonała rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta i poprzez akceptację Regulaminu uzyskała czynny dostęp do Aplikacji.
10. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Uczestnikiem programu, a Administratorem, z chwilą akceptacji Regulaminu przez Uczestnika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
11. Urządzenie uczestnika programu – urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (np. smartfon, tablet), wyposażonym w system operacyjny umożliwiający pobranie i skuteczne zainstalowanie Aplikacji z odpowiedniego serwisu, którym jest w przypadku:
    - urządzenia mobilnego z systemem Android - Sklep Google Play,
    - urządzenia mobilnego z systemem iOS - App Store,
    - urządzenia mobilnego z systemem Windows Phone - Windows Store.
12. Zamiennik / Równoważnik / Korelat – równowartość ilości zgromadzonych punktów

4. SPOSÓB KORZYSTANIA Z APLIKACJI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Warunkiem technicznym korzystania z Aplikacji i uczestnictwa w Programie jest dysponowanie Urządzeniem uczestnika programu, na którym zainstalowana jest aplikacja Skanujeszpunktujesz.pl, w ramach Konta Użytkownika.
2. Czynności Uczestnika programu polegają na zeskanowaniu kodu AZTEC z aktualnego dowodu rejestracyjnego pojazdu przy wykorzystaniu zainstalowanej w urządzeniu mobilnym Aplikacji i przesłanie go następnie, z poziomu Aplikacji na serwery administratora programu wraz z wymaganymi dodatkowymi informacjami.
3. Przed wysłaniem Danych Uczestnik programu musi uzyskać zgodę na to posiadacza pojazdu.
4. Za każdorazowe przesłanie Danych, Uczestnik programu otrzymuje określoną ilość punktów, zgodnie z zasadami zawartymi na Stronie internetowej, gromadzonych na jego indywidualnym koncie, które następnie zamieniane są według aktualnego Równoważnika na nagrody Uczestników programu,
5. Administrator programu zastrzega sobie możliwość dokonywania modyfikacji zasad przyznawanych punktów i Równoważnika oraz prowadzenie akcji promocyjno-motywacyjnych, o czym zobowiązany jest poinformować Uczestników programu poprzez Stronę internetową, maila lub aplikację.
6. Przesłanie Danych wcześniej zarejestrowanych już w Programie nie spowoduje naliczenia punktów Uczestnikowi programu.
7. Przekazane przez Uczestnika programu Dane wykorzystane będą przez Administratora w celu przedstawienia posiadaczowi pojazdu oferty ubezpieczenia komunikacyjnego lub innych.
8. Uczestnik programu nie będzie gromadzić ani wykorzystywać Danych dla celów innych, niż określone w Regulaminie. Dane nie są w żaden sposób gromadzone na urządzeniu Uczestnika.
9. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia pod adresem Administratora programu dotyczącego niezgodnego z Regulaminem wykorzystania jego Danych osobowych, Uczestnik programu winny tego wykorzystania zostanie zawiadomiony przez Administratora i zobowiązany będzie ponieść konsekwencje finansowe swego postępowania, wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
10. Usunięcie konta może dokonać samodzielnie Uczestnik programu na Stronie internetowej.
11. Uczestnik programu wyraża zgodę na otrzymywanie od Administrator korespondencji handlowej drogą elektroniczną, na wszystkie skrzynki poczty elektronicznej podawane podczas rejestracji (a także w przypadku późniejszej modyfikacji danych w tym adresu skrzynki poczty elektronicznej) oraz korzystania z usług Programu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12. Zabronione jest korzystanie z rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w celach innych niż dotyczące Programu.
13. Administrator programu będzie dokładał wszelkich starań i środków, aby nie było przerw w działaniu Aplikacji, jednak nie wyklucza, iż może nastąpić czasowe lub całkowite zawieszenie dostępności Aplikacji. Z tytułu takich działań nie przysługują Uczestnikowi programu żadne prawa do roszczeń odszkodowawczych.

5. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

1. Uczestnik programu, po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta zabezpieczonego Hasłem.
2. W procesie rejestracji Uczestnik programu ma obowiązek podania prawdziwych danych.
3. Dokonując rejestracji w Programie, Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim niezbędne to będzie do korzystania z Programu,oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
4. Rejestracja Uczestnika w Programie jest bezpłatna.

6. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik programu otrzymuje nie wyłączną, nie transferowalną licencję na zainstalowanie i wykorzystywanie Aplikacji, wyłącznie w celu określonym w Regulaminie, w połączeniu z Serwisem. Wszelkie Aplikacje, które będą aktualizować, uzupełniać lub zastępować daną wersję Aplikacji również podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
2. Administrator programu nie wyraża zgody na autoryzowanie czy udzielanie zezwolenia jakiejkolwiek stronie trzeciej na poniższe:
    a) licencjonowanie lub sprzedaż Aplikacji;
    b) dystrybuowania Aplikacji, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dystrybucja została wyraźnie autoryzowana przez Administratora
    c) wykorzystanie Aplikacji do innych celów, niż określonym w Regulaminie
    d) stosowanie technik inżynierii odwrotnej, dekompilacji, demontażu ani podejmowania prób dotarcia do kodu źródłowego Aplikacji;
    e) modyfikowania, wprowadzania zmian czy tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Aplikacji;
    f) usuwania, zmiany czy zasłaniania wszelkich znaków towarowych, znaków handlowych oraz innych znaków własności pojawiających się na Aplikacjach.

7. ZMIANY W REGULAMINIE

1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie programu jego Uczestnicy zostaną bezzwłocznie poinformowani. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronach internetowych Programu.
2. Jeżeli Uczestnik programu korzysta z Aplikacji po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, to domniemywa się, że wyraził on zgodę na wprowadzone zmiany.

8. WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28-07-2015 roku (opublikowania na stronie).